ความรับผิดชอบต่อสังคม

ริเวอร์แควให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยแรกที่ริเวอร์แควได้ให้ความสำคัญคือสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าริเวอร์แควมีนโยบายสนัยสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าริเวอร์แควมีกระบวนการผลิตและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสรุปของริเวอร์แควมีดังนี้

– ให้คำปรึกษาและแนะนำชาวไร่การเกษตรแบบพันธสัญญาเกี่ยวกับปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อที่จะสามารถลดและควบคุมปริมาณสารเคมีในสภาพแวดล้อมได้
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชคลุมดินแก่เกษตรแบบพันธสัญญา เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ย
– ควบคุมเสียงและกลิ่นในโรงงาน

– จัดให้มีการควบคุมการกำจัดของเสียในโรงงานอย่างเหมาะสม
– ริเวอร์แควได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบชลประทาน
– ริเวอร์แควได้มีการนำน้ำเสียจากข้าวโพดมาผ่านกระบวนการก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
– ริเวอร์แควได้มีการนำเศษเหลือจากข้าวโพด (เปลือกและแกน) ไปขายให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปริมาณขยะ

ริเวอร์แควยังมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาอีกมา เพื่อที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ริเวอร์แควยังให้ความสำคัญกับองค์กรหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม ริเวอร์แควมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยใช้นโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

เกษตรกรแบบพันธสัญญา – ริเวอร์แควกำหนดนโยบายการจ่ายเงินที่ตรงเวลาให้แก่เกษตรกรแบบพันธสัญญา เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีโอกาสที่จะทำมาหากินด้วยตัวเอง ไม่เกิดการกู้หนี้ยืมสินที่เกินกำลัง

พนักงาน – ริเวอร์แควมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจ ความสุขและสภาพที่เอื้อแก่สุขภาพร่างกายของพนักงาน นอกจากนี้ริเวอร์แควยังมีนโยบายในการอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในตัวงานและองค์กรมากขึ้น ริเวอร์แควยังได้มีการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย

คู่ค้า – ริเวอร์แควมีนโยบายที่จะจ่ายเงินแก่คู่ค้าทุกรายให้ตรงเวลา และทำการค้าตามหลักจริยธรรม 

ลูกค้า – ริเวอร์แควมีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อตรงและความมุ่งมั่น นอกจากนี้ริเวอร์แควยังมีนโยบายในการสื่อสารกับลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด