วัตถุดิบ

ริเวอร์แควมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ควบคุมและผลิตโดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด (บริษัทในเครือเดียวกับริเวอร์แคว) ให้แก่ชาวไร่ในการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract farmers) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น กาญจนบุรี นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด โดยแผนที่ด้านล่างแสดงพื้นที่เพาะปลูกของริเวอร์แคว

กราฟด้านล่างแสดงถึงจำนวนวัตถุดิบที่ริเวอร์แควได้รับในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2554, 2555 และ 2556

ริเวอร์แควให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับวัตถุดิบ เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นริเวอร์แควจึงควบคุมคุณภาพตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรไปให้ความรู้แก่ชาวไร่ในการเกษตรแบบพันธสัญญา คอยควบคุมกระบวนการเพาะปลูก รวมไปถึงการวัดคุณภาพวัตถุดิบในไร่ก่อนเก็บเกี่ยว ด้วยเหตุนี้ริเวอร์แควจึงสามารถมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของวัตถุดิบที่มาส่งที่โรงงานได้