ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของริเวอร์แควสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก

*ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง