ข้อมูลโรงงาน

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานของริเวอร์แควตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี (ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย) และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของโรงงานได้ถูกนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ริเวอร์แควไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาโรงงาน โดยการคอยหาโอกาสที่จะปรับปรุงและยกระดับโรงงานอยู่เสมอ ไม่เพียงเฉพาะในด้านของเครื่องจักรเท่านั้น ริเวอร์แควยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ริเวอร์แควจะคัดสรรเฉพาะบุคคลากรที่ดีที่สุดในแต่ละสายงานเพื่อบริหารและจัดการโรงงาน รวมทั้งยังมีการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อความมั่นใจและการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ริเวอร์แคว เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานที่ครบวงจรที่สุดที่ทวีปเอเชีย โดยมีความสามารถในการผลิตมากกว่า 100,000 ตันในเชิงของวัตถุดิบต่อปี

ขณะนี้ริเวอร์แควกำลังสร้างโรงงานใหม่ในพื้นที่ของโรงงานเดิม เพื่อรองรับอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้และเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์