ข้อมูลบริษัท

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ริเวอร์แคว) เป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทผัก โดยมุ่งเน้นที่ข้าวโพดหวานเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (ทั้งชนิดที่เป็นเมล็ดและครีมข้าวโพด) ริเวอร์แควมีเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่หลากหลายและทันสมัย บุคคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ คณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกราย

ริเวอร์แคว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 และได้พัฒนามาเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่ครบวงจร โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการผลิต การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในธุรกิจ
อุตสหากรรมการเกษตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ

1. มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยการพัฒนากระบวนการการผลิต เพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและการหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด

2. มุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยยึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ความพึงพอใจของพนักงาน และการช่วยเหลือสังคมทุกสังคม

พันธกิจ

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ การส่งสินค้า และการติดต่อสื่อสาร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม